බාඳුරා අසපුව ... !!බවුන් වඩන්නට ..

සොයා ගිය අසපුව ..
ලේ මස් නහර ..
මටත් නොදැනිම ..
හූරා උරා ගත් ..
බාඳුරා අසපුවක් වූ කලෙක ..
බිහිවුන අතුරු ඵලයයි ..
බාඳුරා අසපුව ... !!


Tuesday, April 26, 2011

මියෙන්නට පෙර ... !!

පිදූවෙමි ජීවිතය...
මලක් කර...
ඔබේ පාමුල...
ඔබට කීවේ...
රැක ගන්නට...
සනසන්නට නොව...
බලා සැනසෙන්නට...
නමුදු ඔබ...
පය තබා කුසුම මත...
බලන් පෙති තැලූ හැටි...
එවන් සියුමැලි මලක...
ඉසිබු ලද නිමේෂෙක...
නෙත යොමා බලනු මැන...
එදා විකසිත කුසුම...
පණ අදින අපූරුව... !!

2 comments: