බාඳුරා අසපුව ... !!බවුන් වඩන්නට ..

සොයා ගිය අසපුව ..
ලේ මස් නහර ..
මටත් නොදැනිම ..
හූරා උරා ගත් ..
බාඳුරා අසපුවක් වූ කලෙක ..
බිහිවුන අතුරු ඵලයයි ..
බාඳුරා අසපුව ... !!


Tuesday, April 26, 2011

මගේ නත්තල එදාටයි ... !!

සෙනෙහෙ කදුලක්
නොවට හදකට
ආල නිල් දිය
වැසි වැටෙයි නම් ...

සිගිති හසරැල්
ඇවැසි දෙහදට
කිරි සිහින ගෙන
බිලිදු එයි නම් ...

සිප් සතර දැන
ජය පතන හද
විදු නැණින්
අබිසෙස් ලබයි නම් ...

රිදී කහවනු
යදින දෑතට
මිල මුදල්
දහසින් ලැබෙයි නම් ...

උනු කදුලු මිස
සිනා නොදුටුව
දෑස මදහස
මල් පිපෙයි නම් ...

යනෙන මාවත
හසර නොම දැන
මන්මුලා හද
මග දකී නම් ...

කප් සහස් කල්
ගෙවුනු කලකට
එවන් එක් දින
හිරු එබෙයි නම් ...

මගේ නත්තල එදාටයි ...  !!

No comments:

Post a Comment