බාඳුරා අසපුව ... !!බවුන් වඩන්නට ..

සොයා ගිය අසපුව ..
ලේ මස් නහර ..
මටත් නොදැනිම ..
හූරා උරා ගත් ..
බාඳුරා අසපුවක් වූ කලෙක ..
බිහිවුන අතුරු ඵලයයි ..
බාඳුරා අසපුව ... !!


Tuesday, April 26, 2011

ඔබ ... මම සහ කැඩපත ... !!

අඩලා අඩලා රතු උනු
ඇස් දිහා බලන්නට
කැඩපතක් අබිමුවට
ගිය එක් ඉසිඹුවක ....

මුලු කැඩපතම පුරාවට
මගේ රූපයත් වහගෙන
මෙන්න ඔබ ඉන්නවා
හිනාවීගෙන මගේ කදුලට ...

අමතක කරන්නට දගලන
ඔබේ ඔය දගකාර මූණ
නොපෙනෙන්න ආයෙමත්
මගේ පිලිඹිබුව වසාගෙන ...

දෑතින් බදා කැඩපත
සියලු වෙර වීරියත් ගෙන
පොලව මත හෙලූයෙමි
කැබලි සී සී කඩ යන්න ...

බිදුනු කැඩපත් කැබලි වල
රතුවුනු ඇස් එක්ක
මෙන්න ඉන්නවා තාමත් අඩන
කෑලි කෑලි උනු මම ...

එක මූණ පේනවට
කැඩපත පොලවේ ගැහුවට
මෙන්න ඔබ ආයෙමත්
කැඩුනු කෑල්ලක් කෑල්ලක් ගානෙම ...
කිසිම වෙනසක් නැතුව
තවත් හයියෙන්
මටම ...
හිනාවීගෙන ...

4 comments: