බාඳුරා අසපුව ... !!බවුන් වඩන්නට ..

සොයා ගිය අසපුව ..
ලේ මස් නහර ..
මටත් නොදැනිම ..
හූරා උරා ගත් ..
බාඳුරා අසපුවක් වූ කලෙක ..
බිහිවුන අතුරු ඵලයයි ..
බාඳුරා අසපුව ... !!


Tuesday, April 26, 2011

මම තාම පන පිටින්... !!

මම...
අතු අගක පිපුනා...
හමන සුලගට...
වහින වැස්සට...
නොසැලී හිට්යා...
දවසක් දා...
තද සීත කාලයක් ආවා...
කුරුල්ලො සමනලයො...
හැමොම කිව්ව හැන්ගෙන්න කියල...
මම සිව්මැලි වැඩියි කිව්වා...
සීතල සැර වැඩියි කිව්වා...
මම මැරෙයි කිව්ව...
අතු පතර අතැරලා...
මට යන්න කිව්ව...
ඒත්...
මම තාම පන පිටින්...
හිමයි දිය උනේ...!!


2 comments: