බාඳුරා අසපුව ... !!බවුන් වඩන්නට ..

සොයා ගිය අසපුව ..
ලේ මස් නහර ..
මටත් නොදැනිම ..
හූරා උරා ගත් ..
බාඳුරා අසපුවක් වූ කලෙක ..
බිහිවුන අතුරු ඵලයයි ..
බාඳුරා අසපුව ... !!


Friday, July 28, 2017

වෙස්මූණු ජීවිත

වතුර උඩ
පෙති සලන
නෙලුම් මල
වනනු කිම;
දැන දැනම,
පොහොර දෙන
නෙලුම් අල
මඩේ වග ... !!


No comments:

Post a Comment